Algemene bepalingen

Art. 1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, bestellingen en/of handelsactiviteiten geleverd door JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht en met maatschappelijke zetel Antwerpsesteenweg 77, 2840 Rumst en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0400.803.505.

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkende bepalingen die voor akkoord door partijen werden ondertekend.

Andersluidende voorwaarden van de koper of de cliënt zijn in geen geval tegenstelbaar aan JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS, wiens algemene leveringsvoorwaarden in alle gevallen uitdrukkelijk voorrang hebben.

Art. 2

Het feit dat men een offerte of afspraak goedkeurt en/of dat de werkzaamheden/dienstverlening effectief start, houdt in dat de koper of cliënt onderhavige algemene voorwaarden kent en ze volledig aanvaardt.

Art. 3

Een overeenkomst komt tot stand door terugzending van een voor akkoord ondertekende bestelbon, offerte of overeenkomst én is slechts bindend voor JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS na schriftelijke bevestiging of bij gebreke hieraan door levering of uitvoering van de werken.

Art. 4

Offertes en opgegeven prijzen blijven geldig gedurende maximaal 60 dagen vanaf de datum van offerte en zijn gebaseerd op de gegevens die aan JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS verstrekt zijn. Tevens zijn zij gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren.

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders opgegeven.

De koper of de cliënt is uitsluitend aansprakelijk voor de door hem opgegeven specificaties, aantallen en afmetingen.

Eventuele vergissingen of vergetelheden in de offerte-aanvraag zijn derhalve ten laste van de koper of de cliënt.

Art. 5

Indien een overeenkomst met JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS wordt verbroken door de koper of cliënt, om welke reden dan ook, zal de in gebreke zijnde partij steeds gehouden zijn tot vergoeding van de reeds uitgevoerde prestaties, de reeds aangekochte materialen alsook een minimale schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs;

Van het moment dat uw project in productie gaat is het niet meer mogelijk om kosteloos veranderingen aan te laten brengen. De meerkosten komen ten laste van de koper of cliënt.

Art. 6

JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij Baloise met dekking tot een bedrag van 150.000 euro. JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS beperkt zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot voormeld bedrag van 150.000 euro per schadegeval en kan niet worden aangesproken voor enige schade boven dit bedrag. Het komt de koper of cliënt toe een bijkomende verzekering af te sluiten voor eventuele schade boven voormeld bedrag.

Art. 7

Door het aangaan van een overeenkomst met JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS geeft de koper of cliënt tevens de toestemming aan JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken. De desbetreffende gegevens worden door JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS tijdens de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst verwerkt met als doel de overeenkomst vakkundig te kunnen uitvoeren, alsook de verstrekte dienstverlening te kunnen factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden.

Ook na de uitvoering van de overeenkomst kunnen mits toestemming uw persoonsgegevens worden bijgehouden voor reclame doeleinden, zodat de koper of cliënt aanbiedingen en informatie over diensten van JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS kan ontvangen.

Het is belangrijk dat u als koper of cliënt weet dat we uw persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met partners of derden zullen delen, met uitzondering van onze raadslieden die bij een eventuele betwisting toegang krijgen tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Tevens dient u te weten dat u, na uitvoering van de overeenkomst, altijd kan vragen om uw persoonsgegevens te bekijken, te wijzigen of te verwijderen. U kan dit eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief naar onze maatschappelijke zetel zoals vermeld in artikel 1.

Indien de koper of cliënt van mening is dat JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS gerichte verzoek(en), kan de koper of cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

[email protected]

 

Verkoop

Art. 8

De aangegeven leveringstermijnen zijn zuiver indicatief en laattijdige levering kan nooit op zich contractbreuk of schadevergoeding tot gevolg hebben ten laste van JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS.

In geval de leveringstermijnen worden overschreven, zal de koper of de cliënt eerst een aangetekende aanmaning sturen aan JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS en met deze een minnelijke, gerechtelijke verzoeningsprocedure betrachten.

Art. 9

De koper of cliënt is zelf verantwoordelijk voor het opbergen, afdekken en/of verwijderen van meubelen, gordijnen, decoratievoorwerpen en dergelijke meer in de werkomgeving opdat deze niet extra bevuild of beschadigd kunnen worden tijdens de werken. De koper of cliënt zorgt ervoor dat de werkomgeving is ontruimt zodat de werken bij aankomst dadelijk kunnen worden aangevat.

De koper of cliënt zal er voor zorgen dat aan JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS, zo nodig, de benodigde elektriciteit ter uitvoering van de opdracht ter beschikking zal worden gesteld en dat de werf of het leveringsadres goed bereikbaar is.

Art. 10

Vanaf het moment dat de materialen geheel of gedeeltelijk geleverd of geplaatst zijn is de koper of de cliënt volledig verantwoordelijk voor wat beschadiging, aangebracht door de koper of cliënt zelf en/of derden, diefstal of verlies betreft.

Art. 11

De geleverde goederen blijven eigendom van de JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS zolang de facturen niet volledig zijn voldaan in hoofdsom en interesten.

Art. 12

Eventuele klachten of gebreken moeten op straffe van verval binnen de 10 dagen na levering of plaatsing per aangetekend schrijven aan JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS worden gemeld en geven geen recht op opschorting van betaling ten voordele van de koper of de cliënt.

Tenzij andersluidend schriftelijk overeengekomen worden de werken en/of levering geacht definitief te zijn aanvaard na het verstrijken van voormelde termijn van 10 dagen.

Alle briefwisseling en betwistingen dienen in het Nederlands te gebeuren.

Factuurvoorwaarden

Art. 13

Alle facturen dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.

Indien een voorschotfactuur niet tijdig voldaan is, zal de plaatsing uitgesteld worden naar een latere datum.

Indien de afwerking niet kan worden voltooid buiten de wil van JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS om, geeft dit geen recht om af te wijken van voormelde vervaldatum of tot enig uitstel van betaling.

Art. 14

Bij het achterwege blijven van enige klacht na 10 dagen van de factuurdatum wordt de factuur geacht van rechtswege te zijn aanvaard en wordt elk protest ipso facto als laattijdig en onbestaande aanzien.

Art. 15

Bij laattijdige betaling zal van rechtswege, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10%.

Art. 16

Het onbetaald gebleven factuurbedrag wordt van rechtswege,  zelfs bij toekenning van een termijn van afbetaling en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden voorzien in artikel 1244 BW, verhoogd met een schadevergoeding van 15% van het volledige factuurbedrag, met een minimum van 125 euro vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en zonder afbreuk te doen aan de verschuldigde verwijlinteresten.

In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS het recht de werkzaamheden / dienstverlening op te schorten.

Art. 17

Alle overeenkomsten met JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS worden beheerst door het Belgisch recht. Voor de beslechting van eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd en in acht genomen de aard en het bedrag van de vordering het vredegerecht van het tweede kanton van Antwerpen  onverminderd het recht van JOS DE BACKER, HAARDEN EN KACHELS om alsnog te dagvaarden voor de woonplaats van de koper of de cliënt.